ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ธ.ค. 61 ประชุมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
ผอ.รร  และครูวันเพ็ญ   Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ สพป.พล.1
12 ก.ย. 61 การประเมินสิทธิภาพขับเคลื่อนวงล้อเด็กดี (ครูจินตหรา)
สุภาพ สพป.พล.1
29 ส.ค. 61 อบรมพัฒนาด้านพัสดุ (ครูหฤทยา)
สพป.พล.1
28 ส.ค. 61 อบรมพัฒนาด้านการเงิน (ครูพิสุทธิ์สวัสดิ์
สพป.พล.1
26 ส.ค. 61 ประชุมการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม NEW DLIV (ผอ)
สพป.พล.1
25 ส.ค. 61 ถึง 26 ส.ค. 61 อบรมการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
อบรมการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ครูพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด/ ครูหฤทยา  ทองเพ็ชร
สสวท./ชุดสุภาพ สพฐ.
24 ส.ค. 61 อบรม Eng for all (ครูรำพูน)
สพป.พล.1
23 ส.ค. 61 ถึง 25 ส.ค. 61 อบรมพัฒนาครูแกนนำและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (ครูอุมากร,นักเรียน)
วัดเวฬุวัน
23 ส.ค. 61 พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (ผอ)
วัดเวฬุวัน
22 ส.ค. 61 ค่ายอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด
นำสภานักเรียนร่วมค่ายอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด
โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลท/ชุดนักเรียน
22 ส.ค. 61 ประชุมครูเกษียณอายุ (ครูยุพา,ครูละออง)
สพป.พล.1
21 ส.ค. 61 รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี/ชุดนักเรียน มูลนิธิอ.บุญเรือน เอี่ยมสกุล
21 ส.ค. 61 ถึง 22 ส.ค. 61 ค่ายทักษะชีวิตแกนนำนักเรียนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
นำนักเรียน 2 คนเร่วมค่ายทักษะชีวิตแกนนำนักเรียนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
สำนักพระราชวัง/ชุดนักเรียน สพป.พล.1
18 ส.ค. 61 แข่งขันสารานุกรมไทย
ชุดนักเรียน สพป.พล.1
17 ส.ค. 61 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์เขต 1 ผอ.วงศกร ครูอรทัย และครูวันเพ็ญ
ชุดสุภาพ สพป.พล.1
17 ส.ค. 61 ถึง 19 ส.ค. 61 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปี 2561
นำนักเรียนร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปี 2561 
หน่วยพัฒนามวลชลสัมพันธ์ กรมรบพิเศษที่4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อบจ.พิษณุโลก
16 ส.ค. 61 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นำนักเรียนชั้น ป.4- ม.3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ชุดสุภาพ / นักเรียน ม.นเรศวร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 61 ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ศาลาวัดยางเอน/เสื้อสีฟ้า กิจการนักเรียน
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) กิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
หอประชุมโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดยางเอนฯ/เสื้อสีฟ้า ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 ส.ค. 61 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
หอประชุมโรงเรียนวัดยางเอนฯ งานโรงเรียนสุจริต
06 ส.ค. 61 ถึง 07 ส.ค. 61 ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน (ผอ)
จังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก
05 ส.ค. 61 อบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 (ครูวันเพ็ญ)
ณ หอประชุมบึงราชนก อ.เมือง จ.พิษณุโลก Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.พล 1
02 ส.ค. 61 ขอเชิญประชุม (ผอ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
อบต.ท่าโพธิ์
01 ส.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ผอ.)
 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.พล 1