ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดยางเอน  (ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดยางเอน เริ่มเปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยความริเริ่มของ นายเฟ้อ  สิงหเดช  อดีตกำนัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสังเวียน เอี่ยมสะอาด   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6  ตำบลท่าโพธิ์    สารวัตรกำนัน    ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการศึกษา  โดยมี จ.ส.อ.จุน   กลมพุก  นายเจริญ สอนจันทร์   นายเชย  พรามนาค   และนายทวี   กลิ่นขจร ได้เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ที่อยู่ในเขตหมู่บ้านที่ 5, 6, 7 ตำบลท่าโพธิ์และนักเรียนที่กำลังอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวเป็นระยะทางไก   ได้รับความลำบากมากและอันตรายในช่วงฤดูฝน เมื่อเป็นเช่นนี้  คณะบุคลากรดังกล่าวจึงได้เชิญชวนประชาชน  และผู้ปกครองมาประชุมปรึกษาหารือ และในที่ประชุมได้ตกลงเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  และก็ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดเรียนได้  เมื่อวันที่   2  พฤษภาคม 2515  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)   สาขาโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม   โดยใช้ศาลาวัดยางเอนเป็นสถานที่เรียน หนังสือคณะกรรมการ พร้อมด้วยประชาชนจึงร่วมมือร่วมใจ  จัดพิธีเปิดเป็นทางการ  โดยมีนาย จรูญ     จงเจริญ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด    จำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปี่ที่1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มาจากโรงเรียนวัดคุ้งวารีฯ และโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ที่อยู่บริเวณ ที่อยู่ในเขตบริเวณบริการของโรงเรียน ในระยะเปิดการสอน  ได้ยืมตัวครูมาช่วยทำการสอน 2  คน คือ นายเกรียงศักดิ์ กมลพันธฤกษ์ จากโรงเรียนวัดคุ้งวารี และนายวิทยา แดงแสงทองจากโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
                      ต่อมาในปี  พ.ศ  2516   ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนวัดยางเอนฯสาขาโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เป็นโรงเรียนเอกเทศ   และแต่งตั้งให้นายเกรียงศักดิ์ กมลพันธฤกษ์  เป็นครูใหญ่   ต่อมาคณะกรรมการ   ผู้ใหญ่บ้าน    มรรคทายก   และ    ประชาชน มาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการได้จัดหาสถานที่ และ การก่อสร้างอาคารเรียน   โดยทางโรงเรียนวัดยางเอนฯ    ได้รับบริจาคที่ดินอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัด   ให้เป็นสถานที่สร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆตลอดจนให้มีบริเวณของโรงเรียนเป็นสัดส่วน ในพื้นที่  13  ไร่  72  ตารางวา    คณะกรรมการได้จัดหาเงิน มาทำเสาคอนกรีต ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคต้นยางใหญ่  จำนวน 7  ต้น  คือ นายตี๋  แซ่ด่าน   นายเทียม    พูลทรัพย์    และนางจำปี    เกตุปาน กรรมการผู้ปกครอง และประชาชนให้ความร่วมมือในการแปรรูปไม้ สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  6 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2516  โดยมี ผู้ปกครองและประชาชนในหมู่ 6 และ หมู่ 7 ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันทำการก่อสร้างจนสำเร็จ    เป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียว  4  ห้องเรียน  โดยเป็นแรงงานและทุนทรัพย์ ของประชาชนในหมู่ 6  และหมู่  7  ทั้งสิ้น  ใช้เป็นสถานที่เรียนได้    ในวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ 2517
            ในปีการศึกษา 2517 นี้   นายเกรียงศักดิ์  กมลพันธฤกษ์     ครูใหญ่ไ ด้ติดต่อกองบินทหารอากาศพิษณุโลก    นำรถเกรดมาปรับพื้นสนาม   เพื่อจัดให้เป็นสนามกีฬาและในปีเดียวกันนี้ก็ได้   ไปติดต่อกับวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก เพื่อขอ นักศึกษามาฝึกสอนทางโรงเรียนไม่มีที่พักให้ ทางผู้ใหญ่บ้านและประชาน ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาเงินและแรงงานรวมทั้งวัสดุสร้างบ้านพักนักศึกษา 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
 
                ปี พ.ศ 2518 ได้รับเงินงบประมาณทางราชการ จำนวน 60,000 บาท มาต่อเติมอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย โดยเทพื้นคอนกรีตกั้นห้อง ติดมาประตู หน้าต่างจนเสร็จเรียบร้อย และได้เงินผันของโครงการของนายกรัฐมนตรี มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จำนวน 42,942 บาท นำมาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้ 1  หลัง  2 ห้องเรียน แต่ก่อสร้างไม่เสร็จเพราะหมดงบ ต้องจัดหาเงินกันเองมาก่อสร้างจนสำเร็จ ทางราชการให้งบก่อสร้างส้วม จำนวน 1หลัง 3ที่
 
                    วันที่ 22-30 ตุลาคม พ.ศ 2518 ทางราชการอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดให้มีการอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 7 ได้ร่วมกันจัดสร้างประปาให้ทางวัดกับโรงเรียนใช้ร่วมกันเพื่อให้มีน้ำดื่มใช้เพียงพอ  โดยคณะลูกเสือชาวบ้านได้บริจาคเงินให้ 78,119 บาท สมทบกับเงินงบของอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20,000 บาท เมื่อสร้างเสร็จ  ได้มอบให้วัดกับโรงเรียนเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2518 โดยมีนายยงยุทธ   คนตรง   นายอำเภอจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ และคณะลูกเสือชาวบ้านยังมอบรถตัดหญ้าให้กับโรงเรียนอีก 1 เครื่องเป็นเงิน 3,800 บาท
 
                ปี พ.ศ 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ อ.พล.001 ขึ้น 1 หลัง 3 ห้องเรียน ทางโรงเรียนได้ติดต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนได้อีก 3 ห้อง ปี พ.ศ 2524 ทางราชการให้งบก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบ 313 เพื่อใช้เป็นที่ฝึกงานนักเรียน 1 หลังและทางดำรงเรียนได้จัดสร้างห้องสมุดให้อีก 1 หลัง โดยไม่อาศัยเงินงบประมาณเลย
 
                ปี พ.ศ 2531 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,040,000 บาท ให้ชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียติรัชกาลที่9 และได้งบประมาณก่อสร้างส้วมอีก  1 หลัง 4  ที่ ได้งบประมาณในการจัดทำสนามบอล แบบ ฟ.1 (100,00 บาท) และงบติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเฉลิมพระเกียรติถังเก็บน้ำแบบ ฝ.30 1 ที่ 4 ถังด้วยกัน
 
            ปี พ.ศ 2532 โรงเรียนได้รับกานอนุมัติให้โรงเรียนมีตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และแต่งตั้งให้นายฉลอง ภู่จั่น   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดศรีรัตนารามดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดยางเอนฯ ในเดือน  มกราคม 2534 ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง ระดับ 7 ผู้ช่วยเป็นอาจารย์ระดับ6
เดือนธันวาคม  2534  นายไพบูลย์ มีพยุง  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดยางเอนฯ      แทนนายเกรียงศักดิ์ กมลพันธฤกษ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ 2534
ปี พ.ศ 2535-2538 มีการพัฒนาดำรงเรียนในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารสถานที่   ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านบุคลากร ด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านวิชาการควบคู่กันไป ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านของงาน 6 งาน ดังต่อไปนี้
 
-  ด้านอาคารสถานที่  มีการถมดิน  ตามบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง   จัดหาทรายอะเบทมาใส่บริเวณที่มีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานๆเพื่อกำจัด ยุง ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้นักเรียนเจ็บไข้ได้ป่วยและสุขภาพเสื่อมโทรม   มีการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนให้สวยงามร่มรื่น น่าอยู่ โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงและสร้างสวนหย่อม สวนเกษตร ปลูกป่าและไม้ยืนต้น นอกเหนือจากการปลูกกล้วยน้ำว้า    ตามโครงการปลูกกล้วยทั่วไทย    นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆให้มีสีสันสวยงาม และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมของอาคารต่างๆเช่น ซ่อมประตู หน้าต่าง หลังคา บันได โต๊ะ เก้าอี้ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กับการใช้งาน
- ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ มีการอบรมบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้และได้ให้ไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่นๆแล้วกลับมาพัฒนาปรับปรุงงานในด้านนี้ให้เป็นระบบ ระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
- ด้านบุคลากร มีการชี้แจง ทำความเข้าใจ และปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนให้ปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิผลได้มากที่สุด    มีการปรับปรุงบุคลากรในแต่ละงานจาก 6 งาน ของ โรงเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เพื่อให้คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนทุกคน ได้ทำงานที่ถูกใจและแต่ละคนมีความถนัดในงานนั้นๆมีการจัดทำแฟ้มเอกสารงานทั้ง 6 งานให้เป็นปัจจุบัน
- ด้านกิจกรรมนักเรียน    ได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลิกภาพส่วนตัว   และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียน ทุกคนให้มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้ในคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า  ความรู้ดี มีอนามัย ใฝ่คุณธรรม  โดยการอบรมสั่งสอนทั้งในชั่วโมงเรียน การสอยซ่อมเสริม การสอนในโครงการพิเศษ เช่น การสอนพุทธศาสนาในวันเสาร์,การเรียนพิเศษ,การอยู่ค่ายจริยธรรม,การเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด,การสวดมนต์ทุกวันศุกร์,การจัดนิทรรศการทางวิชาการในวันสำคัญต่างๆเช่น  วันสุนทรภู่, วันแม่แห่งชาติ, สัปดาห์ห้องสมุด     ,สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอน
-  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการเผยแพร่ผลงานการประกวดของโรงเรียนและนักเรียนให้ชุมชน  ได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน   มีการประชุมอบรมกรรมการโรงเรียน มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนทุกปีการศึกษาให้คณะครูอาจารย์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบให้ครบทุกคนในแต่ละภาคเรียน จัดทำเอกสารแผ่นปลิว แผ่นพลับ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน  ไปสู่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ       ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางวัดยางเอน เป็นประจำ
- ด้านวิชาการ ได้พัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการที่ตัวนักเรียนทุกคนของโรงเรียนให้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการ โดยการนิเทศติดตามผลการสอน  ของคณะครูอาจารย์ทุกท่านเป็นประจำ    และติดตามผลการเรียนของนักเรียนของนักเรียนด้วยการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสมุดงาน     และให้ทำแบบทดสอบพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบที่ครูอาจารย์ใช้เป็นแบบประเมินผลการเรียนของนักเรียน     ซึ่งทำให้นักเรียนของโรงเรียนชนะการประกวดความสามารถในด้านต่างๆทุกระดับ   ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน    ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด   ระดับเขตการศึกษา ทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 จน ถึงปัจจุบัน
 
ปี พ.ศ 2541   ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องในปีกาญจนาภิเษก ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวน 30 คนด้วยกันและมีการก่อสร้างซ่อมแซม ต่อเติมและปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน อาคารประกอบ
อาคารห้องสมุดโรงเรียน ห้องพยาบาล และห้องส้วม สำหรับนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้ที่มาบริจาคเงินสมทบกับทางโรงเรียนดังรายการ ต่อไปนี้
1.ได้มีผู้บริจาคเงินจำนวน 95,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 7 ห้องเรียน จนสามารถใช้การได้ดี
2.ได้รับการบริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท จากนางก้านตอง โตสวัสดิ์ ในการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร     ห้องสมุดโรงเรียน
3.ได้รับบริจาค คอนกรีตรูปตัวไอ สำหรับปูถนนในโรงเรียน คิดเป็นเงินจำนวน 80,000 บาทเศษ
4.ได้ซ่อมแซมห้องส้วมทุกห้อง โดยเปลี่ยนพื้นห้องที่เป็นกระเบื้องเคลือบทั้งหมดจำนวน 25,000 บาท
5.ได้จัดสร้างและปรับปรุงรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน  คิดเป็นเงินจำนวน 30,800 บาท
 
ปี พ.ศ 2540 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 44 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้าง และ การซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคารนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจากปี  พ.ศ 2539 จนถึงปี พ.ศ 2540  จึงแล้วเสร็จ
 
ปี พ.ศ 2541 มีการก่อสร้างห้องเรียนวิชาชีพ ของ ตำบลท่าโพธิ์ ในบริเวณ โรงเรียนวัดยางเอนฯเพื่อใช้เป็นห้องเรียนสำหรับการฝึกอาชีพต่างๆของประชาชนในตำบล และ ของนักเรียนของโรงเรียน
 
ปี พ.ศ 2542 มีการสร้างสนามบาสเกตบอล จากงบประมาณของทางราชการ (งบมิยาซาวา) และปรับปรุงห้องแนะแนว และห้องพยาบาล ให้มีบรรยากาศเหมาะสม และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
 
          ปี พ.ศ 2548 ทางราชการแต่งตั้งให้นาย ไพบูลย์   มีพยุง   ผู้อำนวยการโรงเรียน    วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ และ แต่งตั้ง นายฉลอง พูลพุฒ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)   ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และ นายฉลอง พูลพุฒ ได้เดินทางมารายงานตัวในวันที่ 2 มิถุนายน 2548  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา   บริจาคปูนคอนกรีตเพื่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนตลอดแนวอาคารเสร็จเรียบร้อย คิดเป็นมูลค่างบประมาณ 85,000 บาท   และได้มีการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน โดยจัดทำเป็นแผ่นหินแกรนิต ตัวทองตามแนวเดิมคิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท    เสร็จเรียบร้อยในเดือนกรกฎาคม   และ     สิงหาคม 2548  ตามลำดับ
 
ปีงบประมาณ 2549ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 874,800 บาท  แล้วเสร็จตามสัญญา 30 ธันวาคม 2549 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างถนนคอนกรีต เชื่อมระหว่างอาคารโรงอาหารกับถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนขาดกว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร  และทางโรงเรียนได้จัดทำแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน แท่นเสาธงประจำโรงเรียนขึ้นใหม่มาตั้ง ณ บริเวณกึ่งกลางอาคารและสนามบาสเกตบอล
          ปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์จากการสนับสนุนของชมรมศิษย์เก่า โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมระบบอินเตอร์เน็ทที่สมบูรณ์ คิดเป็นมูลค่า 150,000 บาท รวมทั้งได้จัดสร้าง ”สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช” และสวนน้ำตกป้าย“ยินดีต้อนรับ” บริเวณทางเข้าโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550
          ปีการศึกษา 2551   โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์จานดาวเทียว จำนวน 2 ชุด  พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง  จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลไทยคม   และทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน จำนวน 40,000 บาท ติดตั้งในห้องเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   รวมทั้งหมด 9 ห้อง   ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551   
             ปีการศึกษา 2552  ได้จัดสร้างรั้วบริเวณด้านหน้า และด้านข้างโรงเรียน โดยได้รับบริจาคจากคณะครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน เป็นเงิน  150,000  บาท
             ปีการศึกษา 2553   นายฉลอง  พูลพุฒ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ในวันที่
    30 กันยายน  พ.ศ. 2553  และได้มีคำสั่งที่   /2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต  1 ให้  นายวงศกร  บุญคง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จนถึงปัจจุบัน