ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีความก้าวหน้าพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ทุกๆด้าน
ก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ภายใต้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามปลอดภัยไร้ขยะ
และดำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย บริหารงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม     คำขวัญ
ความรู้ก้าวไกล
จิตใจมีคุณธรรม
สุขล้ำในชีวิต
ยึดติดความเป็นไทย
 ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง
 


 
ปรัชญา
“ปัญญา  นรานํ  รัตนํ”
“ปัญญา  เป็นเครื่องประดับ  ของคนดี”
 


 
อัตลักษณ์
คุณธรรม    นำความรู้
 


 
 
เอกลักษณ์
 
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศสวยงาม