ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ  (MISSION)

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

3. พัฒนากิจกรรมและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2. ผู้เรียนทุกคนคุณธรรม นำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร การจัดการศึกษา และมีการบริการที่เป็นเลิศ

5. ผู้เรียนสามารถสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านได้

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ