ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายของโรงเรียน
นโยบายของโรงเรียน

นโยบายของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

ปีการศึกษา2557

1.เน้นการฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัย(อายุ 4-5 ปี) ให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป

2.มุ่งพัฒนาเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3.ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการและทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

4.เน้นการบริการนักเรียนในด้าน สุขภาพอนามัย อาหารกลางวัน ช่วยเหลือนักเรียนอยากจนขาดแคลน โดยการให้ทุนการศึกษา บริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม การจัดบริการห้องสมุด ส่งเสริมการกีฬาจัดกิจกรรมแนะแนว

5.เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมตอนต้นโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมา๖รฐานการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

6.ส่งเสริมประชาธิปไตรในโรงเรียน ปลูกฝังจิตสำนึกให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

7.ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามน่าดูน่าอยู่อาศัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8.ส่งเสริมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเทคนิควิธีการสอนจัดสวัสดิการ สร้างขวัญ และกำลังใจสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และมีความรอบรู้

9.พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้งานทุกฝ่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยก้าวไกล บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน ตื่นตัวอยู่เสมอ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

10.เร่งรัดการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อการศึกษา มีการประสานงานร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษา บิดามารดาของนักเรียน บุคคลในชุมชนของทุกฝ่าย และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ