ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (โรงเรียน)
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (ผู้บริหาร)
โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
รางวัลกิจกรรมวงล้อเด็กดี
รางวัลได้คะแนนสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
รางวัลตามโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีเพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประาการปีการศึกษา 2559