ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.95 KB 1
สมุดรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 14
เอกสารนำเสนอการตรวจราชการฯ เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน 15
เอกสารแผ่นพับโรงเรียนปลอดขยะ 74
เอกสารโรงเรียนนำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ 68
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 106
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 79
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 65
ประกาศโรงเรียนวัดยางเอนฯเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.41 KB 84
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนวัดยางเอนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 155
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 101
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2559 93
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 88
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558 85