ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผ่นพับโรงเรียนปลอดขยะ 70
เอกสารโรงเรียนนำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ 63
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 101
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 67
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 61
ประกาศโรงเรียนวัดยางเอนฯเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.41 KB 80
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนวัดยางเอนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 145
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 97
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2559 90
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 84
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558 81