ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 68844
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558 68844
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.95 KB 68760
สมุดรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 68775
เอกสารนำเสนอการตรวจราชการฯ เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน 68772
เอกสารแผ่นพับโรงเรียนปลอดขยะ 68831
เอกสารโรงเรียนนำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ 68828
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 68872
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 68925
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 68834
ประกาศโรงเรียนวัดยางเอนฯเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.41 KB 68846
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนวัดยางเอนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 68937
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 68859
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2559 68857