ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.95 KB 16
สมุดรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 28
เอกสารนำเสนอการตรวจราชการฯ เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน 29
เอกสารแผ่นพับโรงเรียนปลอดขยะ 90
เอกสารโรงเรียนนำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ 82
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 122
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 111
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 79
ประกาศโรงเรียนวัดยางเอนฯเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.41 KB 95
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนวัดยางเอนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 176
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 118
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2559 109
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 104
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558 98