ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผ่นพับโรงเรียนปลอดขยะ 33
เอกสารโรงเรียนนำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ 31
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 43
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 29
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 31
ประกาศโรงเรียนวัดยางเอนฯเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.41 KB 52
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนวัดยางเอนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 74
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2559 44
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 57
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2558 53