ภาพกิจกรรม
ผอ.วงศกร บุญคง รับรางวัล Moral Award 2019 “คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายวงศกร  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)เข้ารับประทานรางวัล Moral Awards 2019 ในงานเสด็จประทานรางวัลMoral Awards – 2019“คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล”จาก ม.จ.อุทัยกัญญา  ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประทานโดยได้รับรางวัลคนดีมีคุณธรรม ประเภทข้าราชการ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยพิจารณาจากดำเนินงานในฐานะข้าราชการที่ทำงานรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกพระองค์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตน อุทิศเวลา เพื่อให้ประเทศชาติได้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เต็มเวลา 
 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,19:14   อ่าน 82 ครั้ง