ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นป.4-6 ทัศนศึกษา ณ วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 10 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทย และร่วมทำนุบำรุงศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาประจำชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยนักเรียนมีความสุขสนุกสนานและได้รับความรู้ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,16:31   อ่าน 52 ครั้ง