ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นป.6 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปี 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 35 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ะหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนความอดทน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
เอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่างๆ และมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นไปตามหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง 
และคนดีต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,15:25   อ่าน 51 ครั้ง