ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศและติดตามการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและ ประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ได้รับการนิเทศและติดตามการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน โดยนิเทศการสอนของครูพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด ผู้ผ่านการอบรมการใช้รูปแบบ
การสอนดังกล่าวมาแล้ว โดยมีศน.ปิยนารถ สุขม่วง ให้คำแนะนำและนิเทศด้วยกัลยาณมิตร ซึ่งการจัด
การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวพบว่านักเรียนมีความสุข สนุกสนานและกระตือรือร้นในการการเรียน อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,18:54   อ่าน 88 ครั้ง