ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้น ป.1-3 ทัศนศึกษาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 10 คน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยนักเรียนมีความสุขสนุกสนานและได้รับความรู้ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,22:50   อ่าน 231 ครั้ง