ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย ในวันที่ 15 มีนาคม2562  โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 13 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทย และร่วมทำนุบำรุงศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาประจำชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยนักเรียนมีความสุขสนุกสนานและได้รับความรู้ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,18:08   อ่าน 274 ครั้ง