ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ปี 2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อระลึกถึง
กวีเอกของไทย "พระสุนทรโวหาร" และเพื่อรณรงค์และสร้างความภาคภูมิใจในวรรณคดีไทย ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนได้
เรียนรู้และร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมบนเวที และประกวดความสามารถด้านทักษะภาษาไทย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,17:17   อ่าน 276 ครั้ง