ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และแสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติด และเห็นพิษภัยของยาเสพติด โดยนักเรียนมีการเดินขบวนต่อต้าน
ยาเสพติดในชุมชน มีการประกวดแข่งขันด้านยาเสพติด และได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองร้อยตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 312 กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 31 มีให้ความรู้ ของโทษ พิษภัย ตลอดจนวิธีการป้องกันภัยจากยาเสพติดเพื่อให้
นักเรียนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,17:46   อ่าน 272 ครั้ง