ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (E-MIS)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่ม 6 นเรศวร นำโดยนายวงศกร  บุญคง ประธานกลุ่มฯและผู้บริหารในกลุ่มนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (E-MIS) ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) มีนายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด ครูโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์โรงเรียนในกลุ่มนเรศวร ได้จัดสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านระบบE-MIS เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนจัดการด้านข้อมูลบนระบบสารสนเทศให้เป็นสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มนเรศวรให้มีการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,19:54   อ่าน 105 ครั้ง