ภาพกิจกรรม
นำเสนอ “YANGEN MODEL เพื่อการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นฐาน” IQABM: Internal Quality Assurance based Management
วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำโดยนายวงศกร  บุญคง พร้อมคณะครูผู้ช่วยวิจัยนำเสนอผลงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “YANGEN MODEL เพื่อการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นฐาน” IQABM: Internal 
Quality Assurance based Management ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลกเขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
การพัฒนาโรงเรียน และเป็นการเผยแพร่ผลงานอันเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนโดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานกรรมการพิจารณา รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบานอาจารย์สาขาวิชาวิจัย
และวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลกเขต 1 ร่วมพิจารณาและให้คำแนะนำ
 
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,23:27   อ่าน 169 ครั้ง