ภาพกิจกรรม
ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ครูผู้สรรค์สร้างนักคิดสุจริต”
วันที่ 19 กันยายน 2562 กลุ่มนเรศวรโดยนายวงศกร บุญคง ประธานกลุ่มนเรศวรจัดการประชุมตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ครูผู้สรรค์สร้างนักคิดสุจริต” ระดับกลุ่ม 6 นเรศวร เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมของครูในกลุ่มที่ประยุกต์ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้วยเทคนิค
การสอนรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม 6 นเรศวรเข้าประกวดในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ต่อไป โดยได้คัดเลือกตัวแทนดังนี้ 1.ระดับปฐมวัย ได้แก่โรงเรียนวัดจุฬามณี  ระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬามณี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ โรเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
 
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,22:51   อ่าน 501 ครั้ง