ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,11:55   อ่าน 336 ครั้ง