ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำโดยนางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ได้รับทุนในระยะแรกจำนวน 12 ราย โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยตลอดกิจกรรมมีการเน้นนโยบายลดความเสี่ยงภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองไข้ และให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,13:56   อ่าน 199 ครั้ง