ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางไพทิพย์ โกทัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุมากร เกตุอ่างทอง
งานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์
งานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
งานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
งานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2