คณะผู้บริหาร

นายวงศกร บุญคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุมากร เกตุอ่างทอง
งานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์
งานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
งานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
งานบริหารงบประมาณ