ปฐมวัย

นางวันเพ็ญ หลิมศิริวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางอรทัย ปานบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1