ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวันเพ็ญ หลิมศิริวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรทัย ปานบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1