ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุษณีย์ ด้วงบ้านยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรำพูน ศรีสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1