กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น
ครูผู้ช่วย

นางอุษณีย์ ด้วงบ้านยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางรำพูน ศรีสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0