กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละออง สติความ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพา ศิริพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น
ครูผู้ช่วย

นางยุคลธร นวพงศ์กีรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1