ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุมากร เกตุอ่างทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสีนวล กองจิว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1