กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุมากร เกตุอ่างทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางละออง สติความ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางยุพา ศิริพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายศักดิ์ดาวุฒิ เอี่ยมสะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1