ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหฤทยา ทองเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายยศธร ทราฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2