ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอภิชา สิงห์วิภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางยุคลธร นวพงศ์กีรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1