กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอภิชา สิงห์วิภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุคลธร นวพงศ์กีรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1