ธุรการประจำโรงเรียน

นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น

หัวหน้าธุรการประจำโรงเรียน

นางสาวมธุรส อุไรเวช

นายศักดิ์ดาวุฒิ เอี่ยมสะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1