ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายชูชาติ สายหยุด
ช่างไฟฟ้า 3
หัวหน้าพนักงานบริการ