กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรูญ เชยล้อมขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ