กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรูญ เชยล้อมขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางยุพา ศิิริพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1