ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1