กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางละออง สติความ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยุพา ศิริพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1