กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ