กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1