ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1