กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินตรา จันทร์ชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราภรณ์ นาโสก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปัญญภัทร เงินเส็ง
ครูอัตราจ้าง