ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช สิงหเดช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-5346932
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ปานท่าช้าง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0384228
ชื่อ-นามสกุล : นายนกเล็ก โกสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-3157931
ชื่อ-นามสกุล : นายนวน กลมพุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุสำรวย ปสนนจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทวี มั่งทัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 082-1775094
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง รีส้มซ่า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085-5426942
ชื่อ-นามสกุล : นายดอกรัก เขียวใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เสริมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-9079192
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แจ่มใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-7060815
ชื่อ-นามสกุล : นายลัทธิ ก้อนคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085-9221796
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร บัวแก้วเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 086-9276511
ชื่อ-นามสกุล : นางลูกชิ้น บัวดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2176969
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ทับหุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางไพทิพย์ โกทัน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :