ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-6 ระดับชาติครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์ คุรุวนาภรณ์ 2. เด็กหญิงทิพปภา ขุนทรง 3. เด็กชายพชร ใจแสน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,20:47   อ่าน 517 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธนพนธ์ น้อยใจดี 2. เด็กชายนิธิค์ ใจชื่น 3. เด็กชายอชิร บุญมี
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:37   อ่าน 459 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์ คุรุวนาภรณ์ 2. เด็กหญิงทิพปภา ขุนทรง 3. เด็กชายพชร ใจแสน
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:36   อ่าน 413 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายไชยวัตร ออนสา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:36   อ่าน 426 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงนรีรัตน์ บัวแบน 2. เด็กหญิงสุพิชชา กินะศรี 3. เด็กหญิงเกตน์สิรี เปรมปรีย์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:36   อ่าน 396 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายณรงค์เดช นพรัตน์ 2. เด็กหญิงนิภาพร บุญปัน 3. เด็กหญิงลักขณา ด้วงบ้านยาง
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:35   อ่าน 408 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขสบาย 2. เด็กหญิงทิพวรรณ สานุ่ม 3. เด็กหญิงศุภัชญา เกตุอุดม
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:35   อ่าน 406 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงทิพวัลย์ สุขใจทอง 2. เด็กหญิงสุกัญญา ชูหนู 3. เด็กชายอภิวัฒน์ บัวหอม
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:34   อ่าน 445 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกชพร แจ่มจำรัส 2. เด็กหญิงกรรณิการ์ พิณชาวนา 3. เด็กหญิงศศิธร ปาลีเหล็ก
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:33   อ่าน 433 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงศรารัตน์ มงคลพงษ์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,22:33   อ่าน 430 ครั้ง