ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาสภาพปัญหาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก (ผลงานกลุ่ม)
ชื่ออาจารย์ : นางไพทิพย์ โกทัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2557,16:25  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดกรับพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางไพทิพย์ โกทัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2557,16:24  อ่าน 804 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน)
ชื่ออาจารย์ : นางอุมากร เกตุอ่างทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2557,16:17  อ่าน 774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กระบวนการคิดต่อภาพจิกซอว์
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ปานบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2557,15:07  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การทดลอง การจำแนก การลงความเห็น
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ หลิมศิริวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2557,15:02  อ่าน 702 ครั้ง
รายละเอียด..